English As a Second Language

ELA-E Schools

In an English as a Second Language program (ESL, also called ELA-E), all of your student’s classes are taught in English. Teachers in this program have been specially trained to help students learn English while they learn other subjects such as reading, science and math. Your school may also offer additional support in your home language through a native language tutor or an ELA-S Resource teacher. In addition, your student will receive a daily class period dedicated to building a strong foundation to learn how to listen, read, speak and write in English, called English Language Development (ELD).

These programs serve speakers of all languages. To choose this option, select “Option 2” on the Parent Permission Form that you will receive at registration.

Non-Program Schools

Some DPS schools do not have an MLE Program. If your student attends one of these schools, all of their classes will be taught in English. Teachers in this program have been specially trained to help students learn English while they learn other subjects such as reading, science and math.

Ingles como segundo idioma

Escuelas ELA-E

En un programa de inglés como segundo idioma (ESL, también llamado ELA-E), todas las clases de su estudiante se imparten en inglés. Los maestros de este programa han sido capacitados especialmente para ayudar a los estudiantes a aprender inglés mientras aprenden otras materias como la lectura, las ciencias y las matemáticas. Es posible que su escuela también ofrezca apoyo adicional en el idioma que se habla en su hogar a través de un tutor que hable su idioma materno o un maestro de recursos ELA-S. Además, su estudiante recibirá un período de clase diario dedicado a crear una base sólida para fomentar la comprensión auditiva, la lectura, la expresión oral y la escritura en inglés, llamado desarrollo del idioma inglés (ELD, por su sigla en inglés).

Estos programas son para estudiantes que hablan un idioma distinto al inglés. Para elegir esta opción, seleccionen la “Opción 2” en el formulario de autorización de los padres que recibirán durante las inscripciones.

Escuelas que no ofrecen el programa

Algunas escuelas de DPS no tienen un programa de educación multilingüe (MLE, por su sigla en inglés). Si su estudiante asiste a una de estas escuelas, todas sus clases se impartirán en inglés. Los maestros de este programa han sido capacitados especialmente para ayudar a los estudiantes a aprender inglés mientras aprenden otras materias como la lectura, las ciencias y las matemáticas.

اللغة الإنجليزية كلغة ثانية

مدارس ELA-E

في برنامج تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL، ويسمى أيضًا (ELA-E)، تُدرس جميع المواد الدراسية لتلميذك باللغة الإنجليزية. ويحصل المدرسون في هذا البرنامج على تدريبات خاصة لمساعدة التلاميذ على تعلّم اللغة الإنجليزية أثناء تعلمهم مواد أخرى مثل القراءة والعلوم والرياضيات. وقد تقدم مدرستك أيضًا مزيدًا من الدعم بلغتك الأم من خلال توفير مدرس يتحدث اللغة الأم أو مدرس معني بموارد برنامج ELA-S (أي أنه يتحدث اللغة الإسبانية) بالإضافة إلى ذلك، سيحصل تلميذك على حصة دراسية يومية مخصصة لوضع أساس قوي لتعلّم كيفية الاستماع والقراءة والتحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، تسمى بحصة تنمية اللغة الإنجليزية (ELD).

تخدم هذه البرامج المتحدثين بجميع اللغات. لاختيار هذا الخيار، حدد “الخيار 2” في استمارة موافقة ولي الأمر التي ستحصل عليها عند التسجيل.

المدارس التي لا يتوفر لديها البرنامج

لا يتوفر برنامج MLE لدى بعض مدارس DPS. وعليه، إذا كان تلميذك يذهب إلى إحدى هذه المدارس، فستُدرس جميع مواده المدرسية باللغة الإنجليزية. ويحصل المدرسون في هذا البرنامج على تدريبات خاصة لمساعدة التلاميذ على تعلّم اللغة الإنجليزية أثناء تعلمهم مواد أخرى مثل القراءة والعلوم والرياضيات.

Tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai

Trường học ELA-E

Trong chương trình Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ Hai (ESL, còn được gọi là ELA-E), tất cả các lớp học của con của quý vị sẽ được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Các giáo viên trong chương trình này đều đã được huấn luyện đặc biệt để giúp các học viên học Tiếng Anh trong khi học các môn khác ví dụ như đọc, khoa học và toán học. Trường của con quý vị cũng có thể hỗ trợ thêm bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị thông qua một người dạy kèm bằng tiếng bản ngữ hoặc một giáo viên Tài nguyên ELA-S. Ngoài ra, con của quý vị sẽ tham gia tiết học hàng ngày để xây dựng một nền tảng vững chắc để học cách nghe, đọc, nói và viết bằng Tiếng Anh, được gọi là Phát triển Anh Ngữ (ELD).

Các chương trình này được thiết kế dành cho học sinh nói bất kỳ ngôn ngữ nào. Để chọn tùy chọn này, hãy chọn “Tùy chọn 2” trên Mẫu Cho Phép của Phụ huynh quý vị sẽ nhận được khi đăng ký.

Các trường học không thuộc chương trình

Một số trường học DPS không có Chương trình MLE. Nếu con quý vị theo học một trong những trường này, tất cả các lớp học của con sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giáo viên trong chương trình này đều đã được huấn luyện đặc biệt để giúp các học viên học Tiếng Anh trong khi học các môn khác ví dụ như đọc, khoa học và toán học.

Ingiriisiga oo ah Luuqad Labaad

Dugsiyada ELA-E

Barnaamijka Luuqadda Ingiriisiga Loo Barto Luqadda Labaad Ahaan (ESL, oo sidoo kale loo yaqaan ELA-E), dhammaan casharada ardaygaaga waxaa lagu dhigaa Ingiriis. Macalimiinta bara barnaamijkaan si gaar ah ayaa loogu tababaray si ay ardayda uga caawiyaan inay bartaan Ingiriisiga intay baranayaan maadooyinka kale sida akhriska, sayniska iyo xisaabta. Dugsigaagu wuxuu sidoo kale karaa taageero dheeraad ah ku bixin karaa luuqaddaada hooyo iyada uu barayo macalin ku hadla luuqaddaada hooyo ama macallinka Kheyraadka ELA-S. Intaa waxaa dheer, ardaygaagu wuxuu heli doonaa casharo fasaleed oo maalinle ah oo loogu talagalay in lagu dhiso aasaas adag si uu u barto sida loo dhagaysto, loo akhriyo, loogu hadlo, loona qoro Ingiriisiga, taas oo loo yaqaano Horumarinta Luuqadda Ingiriiska (ELD).

Barnaamijyadani waxay u adeegaan ardayda ku hadla afafka oo dhan. Si aad u doorato xulashadan, dooro “Xulashada 2” ee ku qoran Foomka Ogolaanshaha Waalidka foomkaas oo aad heli doonto xilliga diiwaangelinta.

Dugsiyada Aan Barnaamijka Lahayn

Dugsiyada DPS qaarkood ma laha Barnaamij MLE. Haddii ardaygaagu dhigto mid ka mid ah dugsiyadan, dhammaan casharada waxaa lagu bari doonaa luuqadda Ingiriisiga. Macalimiinta bara barnaamijkaan si gaar ah ayaa loogu tababaray si ay ardayda uga caawiyaan inay bartaan Ingiriisiga intay baranayaan maadooyinka kale sida akhriska, sayniska iyo xisaabta.

እንግሊዝኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ

የELA-E ትምህርት ቤቶች

በእንግሊዘኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ፕሮግራም (ESL፣ በተጨማሪም ELA-E ተብሎ ይጠራል) ሁሉም የልጅዎ ክፍለ ጊዜዎች ትምህርት የሚሰጠው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነው። በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ያሉ መምህራን ተማሪዎች እንደ ንባብ፣ ሳይንስ እና ሂሳብ ያሉ ሌሎች ትምህርቶችን ሲማሩ እንግሊዝኛ እንዲማሩ ለማገዝ ልዩ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል። ትምህርት ቤትዎ በተጨማሪም በአፍ መፍቻ ቋንቋ መምህር ወይም የELA-S ምንጭ መምህር አማካኝነት በቤት ውስጥ ቋንቋዎ ተጨማሪ ድጋፍ ሊያደርግልዎ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪም ልጆችዎ እንዴት እንግሊዘኛ ቋንቋ ማደመጥ፣ ማንበብ፣ መናገር እና መጻፍ እንደሚችሉ ጠንካራ መሰረት እንዲያጎለብቱ ለማድረግ የተመደበውን፣ በተጨማሪም የእንግሊዘኛ ቋንቋ እድገት (ELD) ተብሎ የሚጠራውን እለታዊ ክፍለ ጊዜ ይከታተላሉ።

እነዚህ ፐሮግራሞች ለሁሉም ቋንቋ ተማሪዎች አገልግሎት ይሰጣሉ። ይህን አማራጭ ለመምረጥ በምዝገባ ወቅት ከሚሰጥዎ የወላጅ ፍቃድ መስጫ ቅጽ ላይ “አማራጭ 2” የሚለውን ይምረጡ።

የፕሮግራም ያልሆኑ-ትምህርት ቤቶች

አንዳንድ የDPS ትምህርት ቤቶች የMLE ፕሮግራም የላቸውም። ልጆችዎ ትምህርታቸውን የሚከታተሉት ከእነዚህ ትምህርት ቤቶች መካከል በአንዱ ውስጥ ከሆነ፣ ሁሉንም የትምህርት አይነቶች የሚማሩት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ያሉ መምህራን ተማሪዎች እንደ ንባብ፣ ሳይንስ እና ሂሳብ ያሉ ሌሎች ትምህርቶችን ሲማሩ እንግሊዝኛ እንዲማሩ ለማገዝ ልዩ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል።

दोस्रो भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी कार्यक्रम

ELA-E विद्यालयहरू

दोस्रो भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी कार्यक्रममा (ESL, “ELA-E” पनि भनिने कार्यक्रममा), तपाईंका नानीका सबै कक्षाहरू अङ्ग्रेजी भाषामा सिकाइन्छ । यस कार्यक्रमका शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूले पठन, विज्ञान तथा गणित जस्ता विषयहरू सिक्दै गर्दा विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विशेष तालिम प्रदान गरिएको हुन्छ । तपाईंको विद्यालयले मातृभाषाका शिक्षक वा ELA-S शिक्षक मार्फत तपाईंको मातृभाषामा अतिरिक्त सहायता पनि प्रदान गर्न सक्छ । यसका अतिरिक्त, तपाईंको नानीले अङ्ग्रेजीमा कसरी बोल्ने र लेख्ने भनेर सिकाउने एउटा बलियो आधार निर्माण गर्न समर्पित दैनिक समयावधि प्राप्त गर्छन्, जसलाई अङ्ग्रेजी भाषाको विकास (English Language Development वा ELD) भनिन्छ ।

यी कार्यक्रमहरू सबै भाषा बोल्ने विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध छन् । यो कार्यक्रम छनौट गर्न, तपाईंले रजिस्ट्रेसनको समयमा प्राप्त गर्ने अभिभावक सहमति फाराममा “विकल्प 2” छनौट गर्नुहोस् ।

कार्यक्रम नभएका विद्यालयहरू

DPS का केही विद्यालयहरूमा MLE कार्यक्रम हुँदैन । तपाईंका विद्यार्थी यी मध्ये कुनै एक विद्यालयमा उपस्थित हुन्छन् भने, उनीहरूका सबै कक्षाहरू अङ्ग्रेजी भाषामा सिकाइन्छ । यस कार्यक्रमका शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूले पठन, विज्ञान तथा गणित जस्ता विषयहरू सिक्दै गर्दा विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विशेष तालिम प्रदान गरिएको हुन्छ ।

Английский как второй язык

Школы с ELA-E

В рамках программы “Английский как второй язык” (ESL, также называемой ELA-E) все занятия вашего ребенка проходят на английском языке. Учителя, работающие в рамках данной программы, прошли специальное обучение для того, чтобы помочь детям учить английский, одновременно изучая другие предметы, такие как чтение, естествознание и математика. Ваша школа также может предложить дополнительную поддержку на вашем родном языке через репетитора, говорящего на вашем родном языке, или испаноговорящего преподавателя ELA-S. Кроме того, ваш ребенок будет ежедневно посещать занятие, посвященное созданию прочной основы для обучения слушанию, чтению, говорению и письму на английском языке, что называется развитием английского языка (English Language Development / ELD).

Эти программы работают для говорящих на всех языках. Чтобы выбрать эту опцию, выберите Option 2 (“Опция 2”) в форме родительского разрешения (Parent Permission Form), которую вы получите при регистрации.

Школы без программ

В некоторых школах DPS нет программ MLE. Если ваш ребенок посещает одну из этих школ, все занятия будут проводиться на английском языке. Учителя, работающие в рамках данной программы, прошли специальное обучение для того, чтобы помочь детям учить английский, одновременно изучая другие предметы, такие как чтение, естествознание и математика.

Anglais comme seconde langue

Écoles ELA-E

Dans un programme « Anglais comme seconde langue » (ESL, également appelé « ELA-E »), tous les cours de votre enfant seront dispensés en anglais. Les enseignants de ce programme ont été spécialement formés pour aider les élèves à apprendre l’anglais à travers d’autres matières telles que la lecture, les sciences et les mathématiques. Votre école peut également offrir un soutien supplémentaire dans votre langue maternelle avec un tuteur natif ou un enseignant ELA-S. En outre, votre enfant recevra un cours par jour dont l’objectif sera de poser des bases solides pour apprendre à parler et à écrire en anglais, appelé « Développement de la langue anglaise » (ELD).

Ces programmes bénéficient aux locuteurs de toutes les langues. Pour choisir cette option, sélectionnez « Option 2 » sur le formulaire d’autorisation parentale que vous recevrez au moment de l’inscription.

Écoles sans programme

Certaines écoles DPS n’ont pas de programme MLE. Si votre enfant fréquente l’une de ces écoles, tous ses cours seront en anglais. Les enseignants de ce programme ont été spécialement formés pour aider les élèves à apprendre l’anglais à travers d’autres matières telles que la lecture, les sciences et les mathématiques.

英语作为第二语言

ELA-E 学校

在英语作为第二语言(ESL,也称为 ELA-E)项目中,学生的所有课程都采用英语授课。该项目的教师经过专门培训,帮助学生在学习阅读、科学和数学等其他学科的同时学习英语。您的学校还可能通过母语指导教师或 ELA-S 资源教师以学生母语提供额外支持。此外,学生每天将有一节课时间专门为学习英语听说读写打下坚实基础,称为英语语言发展 (ELD)。

这些项目面向讲所有语言的学生。要选择此选项,请在注册时收到的《家长许可表》上选择“选项 2”。

非项目学校

部分 DPS 学校未开设 MLE 项目。如果您的学生就读于此类学校,他们的所有课程都将采用英语授课。该项目的教师经过专门培训,帮助学生在学习阅读、科学和数学等其他学科的同时学习英语。

እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቛንቛ

ELA-E ቤት ትምህርቲታት

እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ፕሮግራም (ESL፣ ብ ELA-E ዝፍለጥ)፣ ንኹሎም ሕጻናት ክላስ ብቋንቋ እንግሊኛ እዩ ዝውሃብ። ፍሉይ ስልጠና ዝወሰድ መምሕራን ንተማሓሮ እንግሊዝኛ እንዳ ተማሓሩ ምንባብ፣ ሳይንስ ከምኡውን ቁጽሪ ይምሕርዎም። ቤት ትምሕርትና ብዘቤታዊ ቋንቋኹም ዝዛረብ ሓጋዚ መምሕር ወይ ናይ ELA-S መጽናዕቲ መምህር ገይሩ ተወሳኺ ሓገዝ ክህብ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ፣ ውላድኩም መዓልታዊ ናይ ክላስ ክፍለ ግዜ ብምቅባል ብርቱዕ መሰረት ምስማዕ፣ ምንባብ፣ ምዝራብን ምጽሓፍን ብኢንግሊሽ ይመሃሩ፣ እዚ ምምዕባል ቋንቋ ኢንግሊሽ (ELD) ተባሂሉ ይፍለጥ።

እዞም ፕሮግራማት እዚኦም ንተዛረብቲ ኹሉ ቋንቋታት የገልግሉ። ነዚ ኣማራጺ እዚ ኽትመርጹ እንተ ደሊኹም ኣብቲ ኣብ ምዝገባ እትቕበልዎ ፎርም ፍቓድ ወለዲ “Option 2″ (“ኣማራጺ 2”) ምረጹ።

ፕሮግራም ዘይኰነ ኣብያተ-ትምህርቲ

ገለ ናይ DPS ቤት-ትምህርቲ ናይ MLE ፕሮግራም የብሎምን። ተመሃራይኩም/ሪትኩም ኣብ ሓንቲ ኻብዚ ኣብያተ-ትምህርቲ እዚ እንተ ተማሂሩ/ራ፣ ኩሉ እቲ ዚመሃርዎ ትምህርቲ ብእንግሊዝኛ ክኸዉን እዩ። ፍሉይ ስልጠና ዝወሰድ መምሕራን ንተማሓሮ እንግሊዝኛ እንዳ ተማሓሩ ምንባብ፣ ሳይንስ ከምኡውን ቁጽሪ ይምሕርዎም።